Veelgestelde vragen

Spring naar onderwerp:

Geldzaken

Ik betaal alimentatie en heb een nieuwe relatie. Wat zijn de gevolgen?

Dat hangt af van de situatie en om welk soort alimentatie het gaat. Gezien de complexiteit is het advies om uw concrete situatie voor te leggen aan een Maatwerkmediator.

Mijn partner heeft een nieuwe relatie. Heeft dit gevolgen voor de alimentatie die ik aan mijn partner betaal?

Dat hangt af van de situatie en om welk soort alimentatie het gaat. Gezien de complexiteit is het advies om uw concrete situatie voor te leggen aan een Maatwerkmediator.

Is de indexering van alimentatie ook van toepassing als mijn inkomen niet geïndexeerd wordt?

Tenzij contractueel andere afspraken zijn gemaakt, is indexering wettelijk opgelegd. Of uw werkgever uw loon indexeert, staat hier los van. Het kan dus zeker zo zijn dat de alimentatie wel stijgt door indexering en het inkomen niet.

Moet ik inkomstenbelasting betalen over ontvangen alimentatie?

Over ontvangen partneralimentatie betaalt u inkomstenbelasting. U kunt hiervoor een voorlopige aanslag vragen, zodat u de belasting per maand betaalt. Doet u dit niet, dan moet u het gehele bedrag achteraf voldoen. In dat geval zult u de te betalen belasting moeten reserveren.

Aan de andere kant kan de belasting over de te betalen partneralimentatie door de betalende partij terug worden gevraagd. Dit kan ook per maand (voorlopige teruggave) of in een bedrag achteraf.

Kinderalimentatie is niet belast en ook niet aftrekbaar.

Mijn oudste dochter is 21 jaar geworden, daalt dan de kinderalimentatie voor mijn overige minderjarige kinderen naar evenredigheid?

Nee. De draagkracht moet dan aangewend worden voor het voldoen aan de behoefte van de overige kinderen. Als de alimentatie niet voldoende was om de volledige behoefte te betalen, kan het zijn dat de alimentatie niet evenredig daalt.

Nee. De draagkracht moet dan aangewend worden voor het voldoen aan de behoefte van de overige kinderen. Als de alimentatie niet voldoende was om de volledige behoefte te betalen, kan het zijn dat de alimentatie niet evenredig daalt.

Hoe lang moet ik kinderalimentatie betalen?

Tot 21 jaar. In de periode van 18 tot 21 jaar betaalt u de kinderalimentatie in beginsel rechtstreeks aan het kind. Op grond van contractuele afspraken zou ook na het bereiken van het 21e jaar alimentatie verschuldigd blijven.

Eindigt partneralimentatie als ik met pensioen ga?

Nee. Wel kan het zijn dat door daling van het inkomen de draagkracht zo vermindert, dat de rechter de partneralimentatie wijzigt. Of als jullie in overleg besluiten dat het onredelijk is geworden.

Hoe lang moet ik partneralimentatie betalen?

Dat hangt af van de duur van het huwelijk en wanneer u gescheiden bent. In geval van een scheiding na 1 juli 1994 is er geen partneralimentatie verschuldigd als u korter dan 1 jaar getrouwd bent geweest. Heeft het huwelijk langer dan 1 jaar, maar korter dan 5 jaar geduurd, dan is de duur van de partneralimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk. Bij huwelijken die langer dan 5 jaar geduurd hebben, is de duur van de partneralimentatie 12 jaar.

Op grond van heel bijzondere omstandigheden kan de maximale duur verlengd worden door de rechter.

Voor scheidingen van voor 1 juli 1994 geldt geen maximale duur.

Mijn inkomen is gedaald, kan ik de partneralimentatie daarop zelfstandig aanpassen?

Nee. Alimentatie kan alleen gewijzigd worden als beide ex-partners daarover overeenstemming hebben bereikt. Lukt dit niet, kan alimentatie aangepast worden door een uitspraak van de rechter.

Kinderen

Wat is een goede regeling voor hele jonge kinderen?

Hele jonge kinderen hebben andere behoeften dan grotere kinderen. Voor hele kleine kinderen is veilige hechting de essentie, maar voor grotere kinderen is er een mooie balans nodig tussen structuur en vrijheid van ‘zijn’. De regeling die u afspreekt, moet dit garanderen. Wat is het beste voor de kinderen?

Waarom kiest u voor een Maatwerkmediator?

Alle Maatwerkmediators zijn deskundige en betrokken familiemediators. Maar we zijn ook allemaal verschillend qua achtergrond: notariaat, financiële dienstverlening, advocatuur en psychologie. Die kennis en ervaring delen wij met elkaar.

U heeft te maken met één mediator, maar in feite wordt u bijgestaan door een hele groep. U profiteert namelijk van het vakmanschap van de andere Maatwerkmediators. Ook als het ingewikkeld wordt op het gebied van huis en hypotheek, kunt u vertrouwen op onze deskundigheid. Dat geeft rust.

Hoe gaat het verder met het gezag over mijn kinderen?

Indien gezag aanwezig is bij beide ouders, dan is de kans zeer klein dat dit bij een van de ouders terecht gaat komen na scheiding (m.a.w. u raakt dit niet zo snel kwijt).

Welke hulp is er voor kinderen in scheiding?

Er is heel veel geregeld voor kinderen in echtscheiding en het is echt aan te raden hier met aandacht naar te kijken. De effecten zijn immers groot voor kinderen. In de meeste gemeenten zijn tegenwoordig centra voor Jeugd en Gezin met een breed aanbod voor ouders en kinderen (Ouderschap Blijft bijvoorbeeld). Soms is Veilig Thuis een goed adres. Er is heel veel op het gebied van kindercoaching (zoals KIES Coaching) en op school zijn er ook projecten voor kinderen van gescheiden ouders. De beste hulp die u de kinderen kunt geven is samenwerken, ondanks alles. Voor kinderen (en ouders) is er ook online bijvoorbeeld via Villa Pinedo veel informatie te verkrijgen of ervaring te delen.

Een mediator helpt u bij alle zaken die rondom kinderen geregeld moeten worden.

Is co-ouderschap hetzelfde als een 50/50-regeling?

Er is verwarring rondom deze term. Co-ouderschap is het optimum voor kinderen na scheiding. Het houdt in dat u samen verantwoordelijk blijft voor de opvoeding en de zorg voor de kinderen. U functioneert goed als ouders. In welke verhouding u dat doet, maakt dan niet zoveel uit. Als de kinderen maar een goede relatie kunnen blijven vervolgen met beide ouders. Een 50/50 regeling betekent dat de kinderen net zoveel bij vader als bij moeder zijn.

Wat is birdnesting?

Als kinderen in het ouderlijk huis blijven wonen en de ouders ‘uitvliegen’ op basis van een zorgregeling.

Wat is een bijzondere Curator Jeugdzaken?

Soms is de scheiding al bij de rechtbank en is het niet meer duidelijk wat precies in het belang van de kinderen is. De ouders staan dan lijnrecht tegenover elkaar en de kinderen staan er tussenin. In zo’n geval kunnen ouders om een bijzondere curator verzoeken. Ook kan de rechter ambtshalve een bijzondere curator aanstellen om zich te laten adviseren. Het gaat dan meestal om een specifieke vraag (waar de hoofdverblijfplaats moet zijn bijvoorbeeld). Dit is wat anders dan een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming.

Hoe vertel je de kinderen over de scheiding?

Kinderen weten meestal al dat het onderwerp scheiding aan de orde is. Toch is het belangrijk dat u ze samen (indien mogelijk) inlicht als vaststaat dat u gaat scheiden. Het is verstandig om de kinderen op een leeftijdsadequate wijze in te lichten. Voorop staat dat de kinderen zich vrij tot beide ouders moeten kunnen blijven verhouden. Maak duidelijk dat ze van beide ouders mogen blijven houden en spreek op geen enkele wijze negatief over de andere ouders.

Een ouderschapsplan maken is toch niet nodig?

Alles verandert steeds! Een ouderschapsplan is een werkdocument voor ouders.  Het ouderschapsplan staat niet voor altijd vast. Afhankelijk van de ontwikkeling van de kinderen en de situatie van de ouders kan een ouderschapsplan worden aangepast. Dit is een belangrijk punt bij scheiding en wordt niet altijd gezien. Op het moment van scheiding is er rust nodig en een regeling die voor dat moment goed zal werken voor iedereen. Een jaar later is de situatie vaak al weer zo anders en is iedereen inmiddels wat meer aan de situatie gewend. Een goed moment om het ouderschapsplan nog eens onder de loep te nemen. Past het nog? Misschien is er financieel inmiddels ook veel beter overzicht. Is de alimentatie nog passend?

Wat als de ander zich niet aan het ouderschapsplan houdt?

Een ouderschapsplan bevat gezamenlijk gemaakte afspraken. Als het in mediation gemaakt wordt, is er weinig kans op het niet naleven van de afspraken. Ze zijn immers niet opgelegd. Omdat in mediation de communicatie onderling het allerbelangrijkste is, blijkt een gesprek over wijziging van onderdelen meestal niet problematisch meer. Met elkaar in gesprek blijven over de redenen van het niet nakomen is essentieel voor een doorgaande regeling (in wat voor vorm dan ook).

Hoeveel alimentatie is verschuldigd?

Hoeveel kinderalimentatie er verschuldigd is, is per situatie verschillend. Het wordt bij maatwerk op professionele wijze berekend met dezelfde tool die de rechtbanken ook hanteren. U mag ook onderling zonder berekening afspreken wat de hoogte van de alimentatie is. Het is dan wel belangrijk dat deze ‘redelijk en billijk’ is. Anders kan het alsnog een onderwerp van discussie worden (bijvoorbeeld door de rechter of een overheidsinstantie).

Kinderalimentatie: is dat wel eerlijk?

Een belangrijk onderdeel van het ouderschapsplan is ook de financiële verantwoordelijkheid na scheiding. Iedereen kent het woord ‘alimentatie’ en daar krijgt u dan mee te maken. Het is niets anders dan een borging van de voortzetting van uw financiële verantwoordelijkheid als ouder. De alimentatie is verplicht tot 21 jaar en kan soms nog langer nodig zijn (al wordt deze meestal wel vanaf 18 aan het kind zelf betaald). Alimentatie wordt berekend op basis van de behoefte van de kinderen (zoals die was toen het gezin nog samen woonde) én de draagkracht van de ouders op het moment van scheiding. Een en ander wordt dan nog gerelateerd aan de zorgverdeling die er is afgesproken. U kunt het laten berekenen en u kunt ook met gezond verstand kijken wat er mogelijk en passend is. De rechter wil vooral dat u samen een (voor de kinderen) redelijke afspraak maakt over de verdeling van de kosten, zodat zij er in materiële zin niet onevenredig op achteruit gaan.

Hoe schadelijk is de scheiding voor mijn kinderen?

Scheiden heeft veel impact voor kinderen, maar hoeft geen ramp te zijn. Een goede zorgregeling maakt dat kinderen zo min mogelijk last hebben van de praktische en emotionele kanten van de scheiding. Belangrijkste onderwerp is altijd: mogen de kinderen van beide ouders (en familie) blijven houden zonder enige beperking? Een ouderschapsplan bevat een zorgregeling waarin er contact is tussen beide ouders op een natuurlijke en voldoende inhoudelijke manier. Er zijn afspraken over ‘overdracht’, de manier waarop de kinderen van de ene ouder naar de andere gaan. Een regeling die de ouders en de kinderen rust brengt. Als het gezin kan zeggen: “Zo is het goed.”, dan is er een goede regeling afgesproken. Kinderen kunnen en willen vaak meegenomen worden in de regelingen die de ouders bedenken. In mediation kunnen de kinderen aan tafel komen als ze dat willen. Het zijn immers vooral de kinderen die de negatieve consequenties van een scheiding ondervinden.

Zitten mijn kinderen in een Loyaliteitsconflict?

Een goede ouder blijven in scheiding betekent dat u de andere ouder als mama of papa van de kinderen respecteert. Kinderen komen dan niet in een loyaliteitsconflict. Zij worden niet gedwongen te kiezen, omdat ze feitelijk geen keuze hebben. Afwijzen van (een van de) ouder(s), kan zeer veel schade veroorzaken bij kinderen. Het kind moet dan immers een deel van zichzelf afwijzen.

Ik moet vechten voor mijn kinderen, kan ik niet betere direct het gevecht aangaan met de advocaat?

De zorgen over de kinderen (en de angst voor verlies van tijd en contact met uw kinderen) laten de gemoederen meestal hoog oplopen. De verleiding is groot om een advocaat in te schakelen om uw rechten als ouder te verdedigen. Daarmee wordt een belangrijk deel vergeten: de kinderen hebben beide ouders nodig. Als de ouders gaan strijden, zijn de kinderen de dupe. Vechten over de kinderen heeft zeer zelden iets te maken met de kinderen. Iemand het contact met de kinderen ontzeggen, is vooral schadelijk en levert niets anders op dan de schijn van rust. Kinderen zijn afhankelijk van hun ouders. Zij zijn niet flexibel in hun gevoel.

Rechters verwijzen bij scheidende ouders steeds vaker naar mediation met als doel de communicatie te verbeteren en een passende zorgregeling te treffen. Want wie weet tenslotte beter hoe jullie het beste kunnen blijven zorgen. Misschien is er ook veel veranderd door de scheiding. Scheiding levert meestal ook op dat u uw rol als ouder opnieuw gaat bezien. Enerzijds komt dit door de andere invulling in praktische zin die de situatie vraagt en anderzijds doordat scheiding heel veel teweeg brengt bij mensen.

Wat is een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan of zorgregeling is een verplicht onderdeel van een echtscheidingsconvenant. Zonder goede afspraken voor de kinderen, wordt er in Nederland niet gescheiden. Op zich een goed uitgangspunt, maar als u net gaat scheiden niet altijd zo makkelijk. Voor samenwonenden met kinderen geldt ook dat het verplicht is om een goede zorgregeling te treffen. Een neutrale derde (mediator) levert veel op in deze situatie. Deze zorgt ervoor dat u weer als ouders gaat praten en niet steeds weer verstrikt raakt in de problemen van de (voorbije) relatie.

Huis en hypotheek

Kan de huur van een woning zonder meer worden overgeschreven op de blijvende partner?

In geval van een huurwoning is het altijd verstandig om vroegtijdig in contact te treden met de verhuurder. Hij zal namelijk willen beoordelen of de achterblijvende partner aan de gestelde criteria voldoet.

Waar moet ik nog meer aan denken?
 • Up-to-date maken van het verzekeringspakket
 • Check eventuele levensverzekeringen
 • Wijzig de tenaamstelling van de contracten met energieleveranciers etc.
 • Beoordeel hoe u een eventuele verhuizing zal gaan regelen, door bijvoorbeeld vrienden (beschikbaarheid) of door een verhuisbedrijf
 • Kan de huur van een woning zonder meer worden overgeschreven op de blijvende partner
 • Juridisch kader nazien
Kopen of huren na een scheiding?

Dit is afhankelijk van:

 • Financiële positie
 • Woonwensen
 • Woonplaatskeuze (rekening houden met kinderen – bijvoorbeeld straal van 15 km rond school)
 • Flexibiliteit
Kan ik onze oude hypotheek meenemen?

Afhankelijk van de hypotheekvoorwaarden kan een hypotheek (lees het rentepercentage) worden meegenomen naar een volgende woning. Wie welk deel van de oude hypotheek mee kan nemen, is afhankelijk van verschillende factoren. Ook moet er rekening gehouden worden met fiscale regels m.b.t. de hypotheekvorm, looptijd en eedverbonden spaarregelingen van de hypotheek.

Wat als ik in de woning wil blijven, maar mijn partner niet kan uitkopen?

Als er geen financiële regeling getroffen kan worden m.b.t. de uitkoop van de partner in verband met de overwaarde van de woning, dan kan met de vertrekkende partner een regeling hierover getroffen worden. Heeft deze echter de overwaarde nodig of wil hij of zij toch uitgekocht worden, dan rest niet anders dan de woning te verkopen en de overwaarde daarna te verdelen.

Waar ga ik wonen als ik niet in onze woning ga blijven?

Beoordeel eerst wat de ideale woonsituatie zal zijn. Als u kinderen heeft, dan kunt u hierbij rekening houden met zaken als de afstand naar school, dagopvang, oppas, sociale omgeving en de woonplaatskeuze van de ex-partner. Bepaal het budget en ga praten met een hypotheekadviseur om een keuze te kunnen maken voor een koop- of een huurwoning. Als er globaal bepaald is wat de mogelijkheden zijn, ga dan alvast op zoek. Laat u inschrijven bij corporaties, makelaars en bemiddelingsbureaus en hou woningsites in de gaten zodat u voorbereid bent als u een keuze moet maken. Als u deze stappen nog moet doorlopen als het zover is, dan bent u voor menig woning waarschijnlijk te laat.

Hoe bepalen we de waarde van de woning?

Het is van belang dat beide partners het eens zijn over de waarde van de woning. Zij kunnen dit in overleg zelf bepalen, bijvoorbeeld aan de hand van de WOZ-waarde of van woningverkopen in de directe omgeving. Als beiden het niet eens worden over de waarde, dan zal er een taxatie plaats moeten vinden. Over de procedure, bijvoorbeeld één of meerdere makelaars en wie deze benoemt, zullen dan duidelijke afspraken gemaakt moeten worden. Anders worden er grote kosten gemaakt en is er nog geen duidelijkheid over de waarde.

Hou ik mijn fiscale aftrek over de hypotheekrente als ik de woning verlaat maar wel meebetaal aan de hypotheek?

De faciliteit van de hypotheekrenteaftrek blijft nog 2 jaar na het vertrek uit de woning bestaan. Als daarna nog geen definitieve regeling van kracht is, kan er door middel van alimentatie het een en ander gerepareerd worden.

Is ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid mogelijk?

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor een hypotheek betekent dat beide partners elk apart voor de volledige hypotheek verantwoordelijk zijn. De geldverstrekker kan beide partners hierdoor voor de volle hypotheekschuld aanspreken als niet aan de (betalings)verplichtingen voldaan wordt. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid eindigt niet als het huwelijk ontbonden wordt.

Waarom ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid?
 • Omdat men anders aansprakelijk is voor de schulden van de voormalige partner
 • Omdat vertrekkende partner zelf een woning wil kopen en een hypotheek nodig heeft
 • Ontslag kan later geregeld worden

Bijvoorbeeld als de kinderen nog thuis wonen en de zorgouder de hypotheek niet alleen kan krijgen. In dat geval moet u wel afspraken maken over de einddatum en eigendom van de woning.

Wie blijft er uiteindelijk in de woning wonen?
 • Heeft iemand de ‘oudste’ rechten?
 • Hoeveel is de woning waard. Taxeren of gezamenlijke inschatting?
 • Hoe is ieders financiële draagkracht?
 • Hoe hoog is de overwaarde (of onderwaarde)?
Wat is een voorlopige regeling?
 • Wat is de beste regeling voor de kinderen?
 • Bepalen wie er (evt. met de kinderen) in de woning blijft wonen tijdens de echtscheidingsprocedure
 • Bepalen waar de vertrekkende partner gaat wonen
 • Bepalen hoe er met de woonlasten moet worden omgegaan (gezamenlijke of eigen rekening. Denk aan fiscale mogelijkheden en beperkingen inzake de hypotheek).

Emotie

Waarom kiest u voor een Maatwerkmediator?

Alle Maatwerkmediators zijn deskundige en betrokken familiemediators die u helpen met het verwerken van emoties. Heeft u daarnaast vragen over geld, huis of kinderen, dan kunt u ook vertrouwen op onze deskundigheid.

We hebben allemaal een verschillende achtergrond. Die kennis en ervaring delen wij met elkaar. U heeft te maken met één mediator, maar in feite wordt u bijgestaan door een hele groep. U profiteert namelijk van het vakmanschap van de andere Maatwerkmediators. Dat geeft rust.

Moet de nieuwe partner ook aan tafel?

Het moet niet. De Maatwerkmediator stelt soms wel de vraag. Vaak speelt de nieuwe partner al een belangrijke rol in het leven van het gezin. Dus er zijn situaties waarin dit wel zou kunnen.

Hoe werkt dat met die fasen in de verwerking van een scheiding?

Zie hierboven.

Ik ben het zat om steeds met al die emoties te worden geconfronteerd. Kunnen we rustig scheiden zonder gedoe?

Ja en nee. De ervaring leert dat het belangrijk is dat u beiden onder begeleiding de kans krijgt te verwoorden waarom u voornemens bent te scheiden. Dit is meestal een emotionele sessie. Als u dat beiden onder begeleiding doet verzand e.e.a. niet in een drama, maar komt u gemakkelijker tot de kern. Dat punt is precies het vertrekpunt voor een verdere wat rationelere afwikkeling. U dient beiden ‘gehoord’ te zijn (anders blijft u roepen!).

Hoe gaan we om met de emoties van de kinderen?

Het is belangrijk dat de kinderen hun gevoelens kunnen uiten en dat zij leeftijdsadequaat worden geïnformeerd. Maatwerk kan helpen om steun te zoeken voor de kinderen en geeft kinderen een stem in het proces als daar behoefte aan is.

Mijn partner en ik kunnen alleen maar ruziemaken als we elkaar zien. Is mediation dan wel geschikt voor ons?

Ja, in de mediation worden zaken helder gemaakt en komen ook de emoties op tafel. Als jullie er allebei graag uit willen komen, is mediation geschikt. Een belangrijk deel van de mediation is meestal om de communicatie weer op gang te brengen. Vaak is die verstoord door verdriet en boosheid. Om niet te verzanden in eindeloze discussies, wordt door de mediator het gesprek geleid en komt er meestal weer een normale flow tot stand.

Procedure en kosten

Moet ik afspraken maken over alimentatie?

Als er minderjarige kinderen zijn, moet daarover in het ouderschapsplan wel wat worden overeengekomen: de zorg en opvoeding van kinderen is volgens de wet een verantwoordelijkheid van beide ouders. Partneralimentatie hoeft niet altijd te worden afgesproken; daar is meer keuzevrijheid.

Ik woonde samen zonder contract. Moet ik dan toch ook iets regelen?

Dat kan, als u bij voorbeeld samen een huis heeft of een lening bent aangegaan. Of als u samen kinderen heeft.

Moeten we dan naar de rechtbank toe?

Nee, als u samen het verzoek laat indienen zal de rechter de zaak niet mondeling behandelen tenzij de stukken vragen oproepen. Er wordt dan beslist op basis van de ingediende stukken. Het is belangrijk dat u weet wat er in ieder geval in de stukken zou moeten staan.

Is het zo dat kinderen ook naar de rechter moeten als ouders gaan scheiden?

Er moet niets, maar kinderen vanaf 12 jaar krijgen van de (kinder)rechter wel een uitnodiging om te komen praten. Ze krijgen dan de kans hun mening te geven over de inhoud van het ouderschapsplan. Ze zijn niet verplicht om te gaan. Ze kunnen ook een brief schrijven of er wordt een zogenaamde kinderverklaring toegevoegd, waarin staat dat het kind de zorgregeling kent en ermee akkoord is.

Ik ben getrouwd, moet ik dan naar de rechtbank als we gaan scheiden?

Ja, dan zal een verzoek moeten worden ingediend samen met de ondertekende documenten. De echtscheiding wordt dan uitgesproken en de gemaakte afspraken bevestigd door de rechtbank.

Maakt het uit of ik in gemeenschap van goederen ben getrouwd of op huwelijkse voorwaarden?

Ja, voor de afspraken die u gaat maken wel: er gelden verschillende regels. Uw mediator weet precies hoe dat zit en zal u deskundig adviseren.